HARMONOGRAM

Harmonogram Akademii Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie w roku szkolnym 2023/24

Słowniczek ADE:

IDER – Indywidualna Droga Edukacyjnego Rozwoju. IDER jest podstawowym, najważniejszym narzędziem, którym posługują się uczniowie, nauczyciele i mentorzy w ADE. Służy zaplanowaniu edukacji każdemu uczniowi. 

TIoPUTrymestralna Informacja o Postępach Ucznia. To opisowa informacja zwrotna udzielana uczniom przez nauczycieli na podsumowanie każdego trymestru. TIoPU zamieszczane jest w IDER.

IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. IPET otrzymują uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Terminy stałe:

Spotkania Społeczności Uczniów/Zdrowie-Rozwój-Ruch/Akademia relacji – raz w tygodniu – według planu zajęć.

Spotkania Społeczności Pracowników Pedagogicznych – raz w miesiącu – poniedziałki.

W roku szkolnym 2023/2024 będą 3 dni ze statusem “krótki dzień”. Tego dnia zajęcia dydaktyczne i opieka nad uczniami jest możliwa do godz. 14.00. Terminy “krótkich dni”: 11.12.2023 r., 25.03.2024 r., 13.06.2024 r. , 22.12.2023 r. (opieka do 12.00);

Spotkania klasyfikacyjne

Rok szkolny w ADE dzieli się na trymestry. Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją końcoworoczną. Podczas klasyfikacji śródrocznych uczeń otrzymuje zwrotne informacje opisowe (Trymestralne Informacje o Postępach Ucznia TIoPU).

Na około miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną uczniowie otrzymują proponowane przez nauczycieli oceny ze wszystkich przedmiotów (te są już wyrażone stopniem, jak na świadectwie). 

TRYMESTR PIERWSZY: 4 września – 11 grudnia 2023 r.

TRYMESTR DRUGI: 12 grudnia 2023 r. – 25 marca 2024 r.

TRYMESTR TRZECI: 26 marca – 13 czerwca 2024 r.

Spotkania Społeczności Rodziców

Społeczność Rodziców spotyka się podczas zebrań w grupach lub na spotkaniach indywidualnych oraz podczas Akademii Rodzica.

Przewidujemy możliwość odbywania się w/w spotkań w formule hybrydowej – w siedzibie szkoły lub on-line przy użyciu narzędzia google meet.

Spotkania z rodzicami

 • Rozmowy z rodzicami dot. IDER i IPET Szkoła Podstawowa – 18.09 – 29.09.2023 r.
 • Rozmowy z rodzicami dot. IDER i IPET Liceum – 18.09 – 29.09.2023 r. 
 • Rozmowy z rodzicami dot. zapoznania z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu ósmoklasisty 13.09.2023 r. 
 • Rozmowy z rodzicami dot. zapoznania z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu maturalnego 11.09.2023 r.
 • Rozmowy podsumowujące I trymestr Szkoła Podstawowa – 11.12 – 20.12.2023 r. 
 • Rozmowy podsumowujące I trymestr Liceum – 11.12 – 20.12.2023 r.
 • Rozmowy podsumowujące II trymestr Szkoła Podstawowa – 17.03 – 27.03.2024 r.
 • Rozmowy podsumowujące II trymestr Liceum (w tym maturzystów) – 17.03 – 27.03.2024 r.
 • Rozmowy podsumowujące rok szkolny Szkoła Podstawowa – 27.05 – 17.06.2024 r. 
 • Rozmowy podsumowujące rok szkolny Liceum – 27.05 – 17.06.2024 r.

Spotkania klasyfikacyjne

 • Klasyfikacja trymestralna (I) – Szkoła Podstawowa i Liceum – 11.12.2023 r.
 • Klasyfikacja trymestralna (II) – Szkoła Podstawowa i Liceum – 25.03.2024 r. 
 • Propozycje ocen końcoworocznych – maturzyści – 26.03.2024 r. 
 • Propozycje ocen końcoworocznych – Szkoła Podstawowa i Liceum – 21.05.2024 r.
 • Klasyfikacja roczna maturzystów – 22.04.2024 r.
 • Klasyfikacja końcoworoczna – Szkoła Podstawowa i Liceum – 13.06.2024 r.

Ważne wydarzenia

 • Rozpoczęcie roku szkolnego SP i Liceum – 04.09.2023 r.
 • Wyjazd na Noc Naukowców – 29.09.2023 r.
 • Międzynarodowy Dzień Języków Obcych i Maraton tańca – 13.10.2023 r.
 • Dziady czyli uczta dla ducha – 03.11.2023 r.
 • Wieczorek poetycki – 17.11.2023 r.
 • Wigilia Społeczności ADE – 22.12.2023 r.
 • Urodziny Pana Czesława – Święto Muzyki i Tańca (i Pączka)  – 08.02.2024 r. 
 • Ferie w ADE – 12.02 – 15.02.2024 r. 
 • Tydzień Wiedzy o Mózgu – 11.03 – 15.03.2024 r.
 • Pierwszy dzień wiosny i Międzynarodowy Dzień Poezji – 21.03.2024 r. 
 • Tydzień rozmów o klimacie – 22-26.04.2024 r.
 • Międzynarodowy Dzień Tańca – 26.04.2023 r.
 • Zakończenie roku szkolnego maturzystów – 26.04.2024 r.
 • Igrzyska Olimpijskie ADE – 03.06.2024 r. 
 • Czesławy – zakończenie roku – 18 – 20.06.2024 r. 
 • Odbiór świadectw – 21.06.2024 r.

Terminy egzaminów: 

 • Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i rozstrzygające SP i Liceum – 05.06.2024 r. 
 • Egzaminy klasyfikacyjne i rozstrzygające SP i Liceum – 06.06 – 07.06.2024 r.
 • Egzaminy Maturalne – 07.05 – 24.05.2024 r.
 • Egzamin Ósmoklasisty – 14.05 – 16.05.2024 r. 

Szczegółowy harmonogram egzaminów zewnętrznych, ogłoszony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 

Dni wolne:

 • Wszystkich Świętych – 01.11.2023 r. 
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2023 r. – 02.01.2024 r.
 • Ferie zimowe – 12 – 25.02.2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03. – 02.04.2024 r.
 • Majówka – 01.05. i 03.05.2024 r. 
 • Boże Ciało – 30.05.2024 r.  

Dni dodatkowo wolne:

 • 30 – 31.10.2023 r. – dni wolne dla całej Akademii 
 • 29 – 30.04.2024 r. – dni wolne dla całej Akademii
 • 02.05.2024 r. – dzień wolny dla całej Akademii
 • 07.05 – 09.05.2024 r. – dni wolne dla uczniów Liceum – egzaminy maturalne
 • 07.05 – 09.05.2024 r. – dni wolne lub zajęcia inne poza ADE – dla SP 4-7 – egzamin maturalny 
 • 14.05 – 16.05.2024 r. – dni wolne lub zajęcia inne poza ADE – dla SP 4-7 –  egzamin ósmoklasisty i uczniów Liceum
 • 31.05.2024 r. – dzień wolny dla całej Akademii 
Skip to content