PYTANIA

W Akademii uczniowie pracują w 6-15 osobowych grupach różnowiekowych, stałych oraz poziomowych. Na początku roku sprawdzamy umiejętności w zakresie różnych przedmiotów i przyporządkowujemy uczniów do odpowiedniej grupy. Jeśli jest taka potrzeba, ustalamy uczniowi jego indywidualny plan zajęć. Wszystko po to, by móc zmierzyć, jaki zrobił on postęp w ciągu roku, a nie wymagać od wszystkich tego samego i w tym samym czasie. Nie przydzielamy ucznia do grupy ze względu na jego wiek, bazujemy na jego potencjale, zainteresowaniach oraz na wiedzy, którą już posiada.

Uczeń w Akademii uczęszcza na większość zajęć ze swoją grupą stałą. Grupy językowe i niektóre przedmiotowe to tzw. grupy poziomowe. Poza obowiązkowym planem uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć, na których rozwijają swoje talenty lub ćwiczą umiejętności niezbędne do radzenia sobie z trudnościami.

Mentor czuwa nad procesem edukacji ucznia. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej mentorem jest nauczyciel prowadzący grupę lub nauczyciel wspomagający. Na drugim etapie edukacyjnym rola mentora znacząco wzrasta. Pomaga on uczniowi zapoznać się ze sposobem pracy w Akademii oraz narzędziami wykorzystywanymi na zajęciach. Wspiera go w stawianiu sobie celów i ich realizacji w trakcie roku szkolnego. Jednocześnie jest osobą pierwszego kontaktu dla jego rodziców i nauczycieli. Mentor jest towarzyszem ucznia w jego edukacyjnym procesie, regularnie się z nim spotyka, wysłuchuje i wspiera w ewentualnych trudnościach. Mentor zbiera od nauczycieli przedmiotowych informacje o swoich podopiecznych i tworzy trymestralną informację o postępach ucznia.

Oczywiście, że TAK! Wszystkie Akademie realizują Program Dobrej Edukacji, który uwzględnia całą podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pracownicy Instytutu Dobrej Edukacji i nauczyciele wszystkich ADE regularnie spotykają się na pracach programowych i wspólnie tworzą oraz dostosowywują nasz program do aktualnych przepisów prawa. Liderzy oraz nauczyciele Akademii uczestniczą w organizowanych przez Instytut konferencjach i szkoleniach oraz wymieniają się doświadczeniami podczas wizyt studyjnych.

Prawa autorskie do Programu Dobrej Edukacji ma Stowarzyszenie Dobra Edukacja.

Indywidualna Droga Edukacyjnego Rozwoju – IDER, to podstawowy dokument, przygotowany dla każdego ucznia, służący do planowania jego edukacyjnej drogi oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W dokumencie tym znajdują się: informacje dot. ucznia, jego mocne strony, a także trudności, nad którymi musi pracować, cele z każdego przedmiotu na kolejny trymestr, wszelkie wyzwania, które są postawione przed uczniem. IDER ma służyć dziecku do planowania codziennej pracy. Uczeń razem z mentorem oraz nauczycielami omawia swoje postępy edukacyjne i sam jest w stanie powiedzieć, jaką posiadł wiedzę, co jest jego mocną stroną, jakie zdobył umiejętności oraz jakie czekają go kolejne wyzwania edukacyjne.

Uważamy, że pogoń za oceną wypacza naukę samą w sobie. Dziecko przestaje uczyć się z ciekawości, dla siebie, ale dlatego, że chce otrzymać najlepszą ocenę. Często za dobre oceny dzieci są wynagradzane przez rodziców i wtedy bardzo łatwo zatracić główny cel uczenia się, czyli chęć posiadania określonej wiedzy czy umiejętności w danej dziedzinie. Takie podejście prowadzi do słynnego 3xZ, czyli „zakuć, zdać, zapomnieć”. Tradycyjne oceny nie są wystarczającą informacją zwrotną dla ucznia. System numeryczny często jest nieobiektywny, nie bierze pod uwagę pracy i zaangażowania, jaką uczeń włożył w naukę. W trakcie roku szkolnego uczniowie ADE nie są oceniani tradycyjnymi stopniami, ale otrzymują informacje o postępach w realizacji celów postawionych przed nimi w IDERze. Bazujemy na wewnętrznej motywacji uczniów, personalizujemy wymagania, dlatego nasi uczniowie nie porównują się, wiedzą, jakie cele powinien każdy z nich osiągnąć, by przejść do kolejnego etapu edukacji.

Na zakończenie roku każdy uczeń jest wyróżniony i doceniony za wysiłek, który wkłada w zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie swoich pasji. Każdy otrzymuje dyplom za coś innego, bo każdy jest wyjątkowy, dobry w czymś innym, konfrontuje się ze swoimi trudnościami, dąży do wytyczonych celów i osiąga inne sukcesy edukacyjne. Po zakończonym pikniku uczniowie odbierają świadectwo, zamknięte w kopercie, którą mogą otworzyć dopiero poza bramą ADE. Nie chcemy, by nasi uczniowie porównywali się z innymi. Porównywać i rywalizować mogą sami ze sobą. Ważne, by uczeń miał wewnętrzną chęć zdobywania wiedzy i dzielenia się nią. Nauka ma być przyjemna i sprawiać dużo radości.

Poradzi sobie nie tylko w innej szkole, ale poradzi sobie dorosłym w życiu.

Wyposażamy naszych uczniów w kompetencje, które są czymś więcej niż tylko suchą wiedzą przydatną do zdania egzaminów. Absolwent ADE posiada solidne wykształcenie ogólne, ma konkretne umiejętności, potrafi wykorzystać swój potencjał i uczy się efektywnie, wie, gdzie poszukiwać informacji oraz krytycznie do nich podchodzić, jest wrażliwy na drugiego człowieka i umie współpracować. Poprzez brak ocen nasi uczniowie uczą się samodzielności i odpowiedzialności. System pracy podobny jest do tego, z którym młodzi ludzie spotykają się na wyższych uczelniach, dlatego bez obaw wypuszczamy naszych absolwentów w świat. Świetnie sobie poradzą!

Akademia nie jest ani szkołą specjalną ani dla wybranych. Jesteśmy szkołą dla każdego ucznia, jeżeli uważamy, że możemy mu pomóc. Nikt nie jest wykluczony. Uczniowie pełno- i niepełnosprawni funkcjonują na tych samych zasadach. Cenimy różnorodność, bo tak jest w życiu.

Tak, jeśli tylko jest miejsce w danej grupie. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj.

Organizujemy różne zajęcia dodatkowe według zainteresowań i pasji uczniów. Tak zwane zajęcia “PO” to u nas zajęcia zmienne i stałe. Wachlarz cotygodniowych propozycji jest bardzo szeroki, np: prace w ogrodzie, roślinne rewolucje, Buch Bum – eksperymenty, zajęcia sportowe, trening uważności i koncentracji, jogowanie, teatrzyk Kamishibai, ozobotowanie. Nasi uczniowie korzystają również z tzw. pogotowia przedmiotowego.

Skip to content